MENU
Ultris - sklep z odzieżą sportową - rowerową, do biegania

Regulamin

Strona główna - Regulamin

REGULAMIN
korzystania ze sklepu internetowego  
www.ultris.pl

 

    Zatwierdzony przez sprzedającego dnia 24.05.2018 r.     

    Obowiązujący od 25.05.2018 r.

 

Niniejszy regulamin reguluje zasady związane z szeroko pojętą działalnością sklepu internetowego   „Ultris.pl”, zwanego dalej jako „sklep”, świadczącego usługę sprzedaży towarów, za pośrednictwem sieci internetowej  przez swoją stronę internetową zarejestrowaną pod wyżej wymienioną domeną. 

Właścicielem w.w. strony internetowej jest podmiot prawny zarejestrowany pod firmą Jan Postrożny ULTRIS Firma Handlowo-Usługowa REGON: 361205700  NIP: 737-211-37-38 
z siedzibą w Starej Wsi, e-mail: info@ultris.pl, tel: 555927333 zwany dalej jako „sprzedawca” albo „sprzedający”. 

 

1. Definicje 

sklep –  zarejestrowany podmiot prawny sprzedawcy; 

sprzedawca (sprzedający)- Jan Postrożny ULTRIS Firma Handlowo-Usługowa NIP: 737-211-37-38  

strona – strona internetowa sklepu, pod adresem internetowym www.ultris.pl; 

klient -  osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje zamówienia w sklepie; 

konsument -  klient, który jest osobą fizyczną dokonującą ze sprzedawcą czynności prawnej (zakupu w sklepie) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

k. c. -  ustawa  z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) 

towar – rzeczy sprzedawane w sklepie internetowym; 

umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towarów w rozumieniu art 535. § 1.  kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy sprzedającym a klientem; 

konto klienta – indywidualna, zastrzeżona hasłem znanym klientowi, dobrowolna i bezpłatna usługa świadczona przez sprzedawcę; 

regulamin – zbiór przepisów regulujących zasady funkcjonowania sklepu; 

ustawa - ustawa o prawach konsumentów z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. 2014 poz. 827 z pózn. zm.); 

użytkownik strony – każdy, który poprzez sieci internetowe łączy się z adresem internetowym sklepu; 

zamówienie - oświadczenie woli klienta, którego następstwem jest zawarcie umowy sprzedaży;  

 

2. Postanowienia ogólne 

2.1. Niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy  z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204 z pózn. zm.). Zawiera on informacje opisujące zasady i warunki korzystania za sklepu oraz inne informacje związane z użytkowaniem strony. 

2.2. Wszelkie prawa do sklepu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej, w szczególności do jego domeny internetowej, nazwy, a także do wzorców, formularzy, logotypów, zdjęć (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na stronie  sklepu w celu zaprezentowania towarów, do których prawa autorskie należą do innych podmiotów),  należą do sprzedającego. Korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i nienaruszający  regulaminu, a w sytuacjach, w których  nie zostało to w nim przewidziane, za indywidualną zgodą sprzedającego. 

2.3. Warunkiem koniecznym korzystania ze sklepu, jako podmiot uczestniczący w szeroko pojętym obrocie handlowym, jest zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu. Niewyrażenie zgody na treść regulaminu, powoduje niemożność korzystania ze sklepu. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z klientem. 

2.4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do pozbawienia prawa do korzystania ze sklepu, każdemu użytkownikowi strony, korzystającemu w sposób nie zgony z jego zasadami wyrażonymi w regulaminie, lub  który korzysta z niego naruszając obowiązujące przepisy prawa, w szczególności łamie prawa osób trzecich – w tym sprzedawcy, a także narusza zasady dobrych obyczajów.

Sytuacja taka zachodzi, w szczególności gdy użytkownik strony podaje wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich dane, wykorzystuje stronę sklepu w sposób naruszający interes faktyczny lub prawny sprzedawcy czy innych osób (np. wykorzystuje treści zawarte na stronie nie tylko do własnego użytku), wykorzystuje stronę w sposób który utrudnia jej funkcjonowanie lub jest uciążliwe dla osób trzecich (np. rozsyłanie spamu) - czy też w jakikolwiek inny sposób łamie normy uregulowane na podstawie, przepisów powszechnie obowiązującego prawa, zasad dobrych obyczajów oraz ogólnych zasad korzystania z sieci internet.  

2.5. Osoba, której  prawo do korzystania ze sklepu  zostało odebrane, nie może korzystać ze sklepu, bez uprzedniej zgody sprzedawcy. W takim wypadku formą kontaktu między stronami jest  wiadomość poczty elektronicznej lub list tradycyjny, a sprawy tego rodzaju rozwiązywane są w drodze indywidualnych ustaleń między sprzedającym a daną osobą. 

2.6. Sprzedający informuje, że w związku z zagrożeniami związanymi z korzystania z sieci internetowej, w aspekcie ochrony danych osobowych (np. nieuprawnionego przejęcia hasła), klient powinien dołożyć wszelkich możliwych starań w swoim zakresie, odnośnie zminimalizowania tych niebezpieczeństw, w szczególności poprzez aktualizację programów komputerowych z których korzysta oraz posługiwanie się bieżącym programem antywirusowym.

Jednocześnie sprzedający zobowiązuje się, do podejmowania dostępnych mu środków dopasowanych do poziomu zagrożenia bezpieczeństwa, mających na celu odpowiednie zabezpieczenie strony przed ingerencją osób nieuprawnionych, w szczególności do ochrony przesłanych danych osobowych przed osobami niepożądanymi. 

2.7. Towary dostępne w sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych. Wyjątek mogą stanowić towary wyświetlone na stronach sklepu z wyraźnie zaznaczoną w opisie wadą, które można nabyć w obniżonej cenie.

 

 3. Sposób korzystania ze sklepu 

3.1. Korzystanie za sklepu wymaga od klienta, dostępu do stanowiska komputerowego, lub innego urządzenia z dostępem do sieci internetowej które umożliwi skorzystanie z oferty sklepu, oraz poprawie skonfigurowanego systemu operacyjnego. Wymagana jest przeglądarka internetowa z włączoną obsługą Javascript  oraz aktywowaną akceptacją plików cookies (pliki te są pomocne w prawidłowej interakcji między urządzeniem z którego korzysta klient a stroną sklepu. Możliwe jest ich wyłączenie, jednak istnieje prawdopodobieństwo niewłaściwego funkcjonowania procesu związanego z korzystaniem ze sklepu). 

3.2. Sprzedawca, ze swojej strony postara się o możliwie najmniej uciążliwe dla klienta, warunki dotyczące wymagań technicznych sprzętu komputerowego lub urządzenia z dostępem do internetu oraz wymagań systemu operacyjnego, które umożliwiałoby korzystanie ze strony. 

3.3. Wszelkie informacje dotyczące konta klienta, w tym proces jego założenia oraz usunięcia czy warunki prowadzenia zostały opisane w punkcie 10„Konto Klienta”. 

3.4. Wszelkie informacje dotyczące usługi newsletter zostały, opisane w punkcie 11 „Newsletter”. 

3.5. Użytkownik strony zobowiązany jest w szczególności do:

3.5.1. korzystania ze strony w sposób nie zakłócający jej funkcjonowania – m. in. przez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

3.5.2. zaniechania rozsyłania lub umieszczania  w ramach strony niezamówionej informacji handlowej (spam) oraz korzystania ze strony w sposób nieuciążliwy dla innych użytkowników strony oraz dla sprzedawcy;

3.5.3. korzystania z treści dostępnych  na stronie jedynie do własnego indywidualnego użytku,

3.5.4. korzystania ze strony sklepu zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami polskiego prawa, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz z ogólnymi zasadami korzystania z sieci internet.

3.6. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej sklepu (w tym zdjęć i opisów towaru) bez zgody sprzedawcy. 

 

4. zamówienia oraz umowa sprzedaży 

4.1. Zakupów w sklepie można dokonać:

* jako osoba zarejestrowana - posiadająca konto klienta;

* jako osoba niezarejestrowana;

* kontaktując się ze sprzedającym indywidualnie - poprzez pocztę elektroniczną, telefonicznie lub listownie. 

4.2. Zamówienia można składać w następujący sposób:

* poprzez formularz dostępny na stronie internetowej sklepu;

* e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej sklepu;

* telefonicznie na nr telefonu dostępny na stronie internetowej sklepu albo listem tradycyjnym przez wyrażenie oświadczenia woli. 

4.3. Warunkiem koniecznym złożenia zamówienia w sklepie jest akceptacja niniejszego regulaminu. 

4.4. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez klienta danych pozwalających na weryfikację klienta odbiorcę towaru.  W przypadku podania niepełnych, błędnych, budzących wątpliwości  informacji przez klienta podczas składania zamówienia, sprzedawca może skontaktować się z klientem w celu usunięcia błędów. 

4.5. Dla stron wiążące są informacje widoczne na stronie internetowej sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia. Dotyczy to w szczególności: ceny, charakterystyki towaru, jego cech, ewentualnych elementów wchodzących w skład zestawu, terminów i sposobu dostawy. 

4.6. Wszelkie informacje podane na stronie sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie użytkowników strony do składania ofert zawarcia umowy sprzedaży przez złożenie zamówienia. 

4.7.  Złożenie zamówienia przez klienta oznacza zaproponowanie sprzedającemu oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego towaru przez kupującego. 

4.8.  Po złożeniu zamówienia, sprzedający potwierdza przyjęcie zamówienia poprzez wysłanie na podany podczas składania zamówienia adres e-mail, wiadomości opisującej przedmiot zamówienia, podsumowujący transakcję oraz informujący o możliwości odstąpienia od umowy.  Wysłanie wyżej wymienionej wiadomości potwierdzającej od sprzedawcy uważa się za moment zawarcia umowy sprzedaży między użytkownikiem sklepu a sprzedającym z zastrzeżeniem ustępu następnego.   

4.9. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego sprzedawcy.

4.10. Również sposoby składania zamówienia inne niż zakup przez formularze interaktywne zawarte na stronie, realizowane poprzez indywidualny kontakt między kupującym i sprzedającym, opierają się o postanowienia niniejszego regulaminu (np. telefonicznie).

4.11. Kupujący może składać zamówienia w sklepie  za pośrednictwem formularzy dostępnych na  stronie internetowej sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

4.12. Umowa sprzedaży zawarta jest w języku polskim 

 

 5. Ceny oraz  płatności 

5.1. Cena danego towaru/ów podana na stronie sklepu  jest wyrażona w polskich złotych i jest to cena brutto (zawierająca podatek VAT). Jest to wartość ostateczna wyrażająca cenę rzeczywistą nabycia konkretnego/ch przedmiotu/ów będącego/ch przedmiotem transakcji.  Nie obejmuje ona kosztów dostawy zamówionego towaru/ów, chyba że koszty te zostały wyłączone przez sprzedawcę. 

5.2. Ostateczna cena - zawierająca, wspomnianą wyżej cenę towaru/ów i koszty dostawy -  którą zobowiązany jest uiścić klient po złożeniu zamówienia i zawarciu umowy sprzedaży - podawana jest w podsumowaniu danej transakcji w sposób nie budzący wątpliwości co do ostatecznej całkowitej wartości wszystkich kosztów nabycia danego towaru/ów. 

5.3. Formami płatności,  jakimi klient może uregulować wymaganą należność na rzecz sprzedawcy są: 

5.3.1 uregulowanie należności w "systemie płatności" sprzedającego. Dostępna jest możliwość płatności kartą płatniczą: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro - Realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu klientowi przez sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po odnotowaniu transakcji w systemie,  

5.3.2. płatność przelewem  na konto sprzedającego, realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu klientowi przez sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków, 

5.3.3. płatność gotówką przy odbiorze, realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu klientowi przez sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia,

5.3.4. płatność gotówką przy odbiorze osobistym –  realizacja transakcji następuje przez odbiór osobisty strony transakcji.  

5.4. W przypadku wyboru płatności przelewem lub kartą płatniczą należność powinna zostać uregulowana w ciągu7dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia przez sprzedawcę. Uchybienie temu terminowi, wyznaczenie kolejnego terminu dokonania płatności. Jeśli klient nie ustosunkuje się do tego wezwania, w tym uchybi nowemu terminowi, sprzedający ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży. 

5.5. Jeżeli klient obowiązany do spełnienia świadczenia oświadczy, że świadczenia tego nie spełni, sprzedawca może odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego, także przed nadejściem oznaczonego terminu spełnienia świadczenia.

5.6. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

6. Dostawa 

6.1. Sprzedający realizuje dostawę zamówienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w dni robocze od poniedziałku do piątku. 

6.2. Możliwa jest realizacja zamówienia poza granice terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po wcześniejszym kontakcie ze sprzedawcą i ustaleniu warunków takiej wysyłki.  

6.3. Zamówione towary są dostarczane do klienta na adres przez niego wskazany. 

6.4. Dostarczenie przesyłki realizowane jest za pomocą firmy zewnętrznej, środkami własnymi, jak również możliwy jest odbiór osobisty przez klienta. 

6.5. Dokładny opis podmiotów zewnętrznych, dostarczających przesyłkę jak również rodzaje, ceny oraz czas dostawy usług przez nich świadczonych opisane są na stronie sklepu.   

6.6. Sprzedawca załącza do przesyłki, paragon albo fakturę VAT z wyszczególnieniem jakie towary zostały nabyte – przy czym, zamiast tego rodzaju przesłania dowodu zakupu,  sprzedawca zastrzega sobie prawo do wysłania paragonu sprzedaży oraz faktury VAT w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej, który został podany podczas składania zamówienia. 

6.7. Punkt początkowy procesu realizacji zamówienia liczy się od momentu, kiedy klient przekaże sprzedawcy wszystkie niezbędne informacje konieczne do realizacji zamówienia, tj. potwierdzi rozmiar/kolor zakupionych produktów, adres dostawy,  wybierze formę płatności (w przypadku wpłaty na konto, rolę odgrywa data zaksięgowania wpłaty na podanym rachunku bankowym)  oraz wybierze środek transportu.

6.8. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego sprzedawcy.

6.9. Sprzedawca, we wskazanych na stronie przypadkach, może pokryć koszty dostawy.

6.10. Sprzedawca, jest związany terminami realizacji przesyłki podanymi na stronie sklepu, z   zastrzeżeniem, że w szczególnych przypadkach czas realizacji zamówienia może się wydłużyć o czym klient zostanie powiadomiony drogą mailową lub telefonicznie. Sprzedający jest związany postanowieniami Art. 543¹. § 1 kodeksu cywilnego (tj. jeżeli kupującym jest konsument, sprzedawca obowiązany jest niezwłocznie wydać rzecz kupującemu, nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy, chyba że umowa stanowi inaczej).

6.11. Sprzedający zastrzega, że pomimo dochowania staranności w prowadzeniu sklepu, może wystąpić sytuacja, że dany towar pomimo informacji w systemie sklepu jako dostępny, w rzeczywistości  może nie być osiągalny. Sytuacja taka, może wystąpić m. in.  z powodu nieścisłości w  systemie  informacyjnym dostępności towarów producenta bądź dostawcy – szczególnie przy zmianach sezonowych kolekcji. W takim wypadku sprzedawca, kontaktuje się indywidualnie  z klientem w celu znalezienia optymalnego rozwiązania zaistniałej sytuacji. W takim wypadku, prawo klienta będącego konsumentem do odstąpienia od umowy  zostaje rozciągnięte na wszystkich klientów sklepu. 

6.12. Sprzedawca może wstrzymać sprzedaż czy wysyłkę towarów (np. z powodu urlopu) – informacja taka oraz czas trwania tej przerwy publikowana jest na stronie sklepu. Wszystkie zamówienia które zostały złożone przed umieszczeniem takiej informacji na stronie sklepu, są realizowane na zwykłych warunkach opisanych w regulaminie. 

 

7. Prawo odstąpienia od umowy 

7.1. Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem sprzedawcy, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. 

7.2. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz sprzedającemu lub przekazać ją osobie upoważnionej przez sprzedającego do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. 

7.3. Sprzedawca  ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. 

7.4. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, przy czym jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowanych przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 

7.5. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej zamawiającego.

7.6. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

7.7. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

7.7.1. dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,

7.7.2. przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, 

7.8. Konsument może odstąpić od umowy, składając sprzedawcy niebudzące wątpliwości oświadczenie woli o odstąpieniu od umowy, za pomocą: 

* wiadomości e-mail wystanej na konto poczty internetowej sprzedającego;

* listu pocztowego tradycyjnego, formularz do pobrania

* strony internetowej sklepu, formularza, którego wzór znajduje się na stronie sklepu. 

7.9. W wypadku, gdy klient skorzysta z opcji poinformowania sprzedawcy o odstąpieniu od umowy sprzedaży za pomocą e-maila bądź innej formy komunikacji elektronicznej, sprzedający prześle do kupującego niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy sprzedaży na trwałym nośniku (na przykład za pomocą poczty elektronicznej).

7.10. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 

7.11. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem firmy umowę uważa się za niezawartą. 

7.12. Jeśli ze względu na swój charakter towar nie może zostać w  zwykłym trybie odesłany pocztą, sprzedawca informuje konsumenta o kosztach zwrotu rzeczy indywidualnie lub poprzez stronę sklepu. 

7.13. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać. 

7.14. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 

7.15. Sprzedający informuje, że w oparciu o przepisy ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

* o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od umowy;

* w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

* w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

* w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

* w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

* o świadczeniu usług, jeżeli sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

* w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

* w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

* w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi sprzedawca nie ma kontroli;

* w której konsument wyraźnie żądał, aby sprzedawca przysłał do niego przedstawiciela w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji (jeżeli sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy);

* dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

* zawartej w drodze aukcji publicznej;

* świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi. 

 

 8. Wymiana towaru 

8.1. Klientowi będącemu konsumentem, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży na zasadach opisanych w tym regulaminie. Natomiast ze względu na łatwość i szybkość obrotu gospodarczego oraz wygodę obu stron transakcji sprzedający przewiduje możliwość wymienienia zakupionego towaru/ów bez konieczności wypełnienia poszczególnych czynności występujących w procedurze odstąpienia od umowy sprzedaży. 

8.2. Wymiana towaru następuje poprzez indywidualny kontakt, za pomocą przyjętych form kontaktu opisanych w niniejszym regulaminie pomiędzy klientem (konsumentem) a sprzedającym, oraz indywidualnym ustaleniem możliwości oraz zasad wymiany zakupionego w sklepie towaru/ów. Sprzedawca, informuje, że  zasady i warunki  wymiany mogą zostać również opisane na stronie sklepu.

 

 9. Reklamacje dotyczące towarów 

9.1. Sprzedawca odpowiada wobec klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22¹ k. c. (tj. za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową), z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne w zakresie określonym przepisami  kodeksu cywilnego. 

9.2. Sprzedający, co do zasady, na podstawie art. 558 § 1 k. c. całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec klientów nie będących konsumentami w rozumieniu przepisów tego kodeksu z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia). Natomiast w szczególnych przypadkach, klienci nie będący konsumentami, mogą zostać objęci rękojmią sprzedawcy. Następuje to na podstawie oświadczenia woli sprzedającego w tym przedmiocie po indywidualnym kontakcie między zainteresowaną stroną transakcji a sprzedawcą. W takim wypadku postanowienia niniejszego regulaminu dotyczące rękojmi zostają rozciągnięte na danego klienta, chyba że konkretne przepisy regulaminu stwierdzają inaczej. 

9.3. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

* nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

* nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

* nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

* została kupującemu wydana w stanie niezupełnym. 

9.4. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

9.4.1. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę.

9.4.2. Obniżona cena, o której mowa w punkcie 9.4 powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

9.4.3. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna. 

9.5. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, konsument może  żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.

9.5.1. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego.

9.5.2. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli kupującym jest klient w rozumieniu niniejszego regulaminu, sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej. 

9.6. W przypadku niezgodności towaru z umową, konsument powinien odesłać do sprzedającego:

* reklamowany towar wraz z opisem niezgodności, dowód zakupu (paragon albo fakturę VAT lub inny dowód wpłaty)  i właściwe oświadczenie lub żądanie czynności  od sprzedawcy. Można to uczynić przez formularz reklamacji.

* Adres, pod który konsument winien odesłać towar:

ULTRIS Firma Handlowo-Usługowa Jan Postrożny
Stara Wieś 200
34-600 Limanowa
 

9.6. W przypadku uznania reklamacji sprzedawca zwraca konsumentowi poniesione koszty wysyłki towaru, a gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem konsumentowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi sprzedawca.

9.7. Sprzedawca udziela odpowiedzi na reklamację konsumenta w terminie 14 dni od  od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności, a jeśli tego nie uczyni żądanie zawarte w reklamacji uznaje się za zasadne.Powyższe postanowienia nie dotyczą klientów nie będących konsumentami, jednak sprzedawca może w drodze indywidualnej decyzji rozciągnąć te postanowienia na konkretnego klienta.

9.8. W przypadku konsumenta, który stwierdził wadę fizyczną przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na konsumenta.   

9.9. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili. 

9.10. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli konsument wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy. 

9.11.Jeżeli spośród rzeczy sprzedanych tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od rzeczy wolnych od wad, bez szkody dla stron obu, uprawnienie kupującego do odstąpienia od umowy ogranicza się do rzeczy wadliwych. 

9.12. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat, od dnia wydania rzeczy konsumentowi. Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność sprzedawcy zostaje ograniczona, do roku od dnia wydania rzeczy konsumentowi. Według ogólnych przepisów k. c., roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Natomiast w stosunku do konsumenta, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem, terminu określonego w zdaniu pierwszym tego punktu. 

9.13. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się odpowiednie przepisy k. c. w szczególności postanowienia art. 576 k. c. 

9.14. Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń - z mediacji. Listy  mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych, są udostępniane i przekazywane przez prezesów właściwych sądów okręgowych. Więcej informacji odnośnie rozstrzygania sporów konsumenckich można znaleźć na stronie: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php 

9.15. Wszelkie spory powstałe na gruncie regulaminu lub umów sprzedaży mogą być rozstrzygane w drodze mediacji. Więcej informacji znajduję się pod adresem:

https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595

lub przez platformę internetową

http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

 10. Konto Klienta Sklepu 

10.1. Osoba korzystająca ze sklepu może założyć konto klienta sklepu, zwanego dalej kontem. Założyć konto można wypełniając odpowiedni formularz interaktywny znajdujący się w linku na stronie internetowej sklepu. Po wypełnieniu właściwego formularza, na wskazany podczas rejestracji adres e-mail wysyłana jest wiadomość weryfikująca dane - potwierdzenie rejestracji z prośbą o kliknięcie w link. Po kliknięciu  w link następuje utworzenie konta klienta sklepu, a sprzedawca rozpoczyna świadczenie tej usługi. Umowa dotycząca świadczenia usługi prowadzenia Konta ma charakter bezterminowy zastrzeżeniem przepisów punktu 10.2.

10.2. Sprzedający może odmówić rejestracji gdy dane podane podczas rejestracji budzą uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności. 

10.3. Klient  może w każdym czasie zgłosić chęć usunięcia konta  bez podawania przyczyny, rozwiązując tym samym umowę o świadczeniu tej usługi. W celu usunięcia konta koniecznym jest wysłanie wiadomości  e-mail na adres mailowy sprzedawcy z niebudzącym wątpliwości  oświadczaniem woli klienta z którego wynika, że osoba ta wnioskuje o taką czynność. Usunięcie konta następuje bez zbędnej zwłoki, a jeśli pomiędzy sprzedającym a klientem zachodzą interakcje związane z realizacją zamówienia - po jego realizacji. 

10.4. W razie naruszenia opisanego w  punkcie 2.4 dokonanego przez osobę posiadającą konto klienta, sprzedający na prawo usunąć  konto z natychmiastowym skutkiem. Informację taką przesyła się na indywidualny adres e-mail, danej osoby, który został podany w czasie procedury rejestracyjnej. 

10.5. W szczególnych przypadkach, możliwa jest również inna opisana w punkcie 10.3 oraz punkcie 10.4 procedura usunięcia konta, polegająca na indywidualnym kontakcie między stronami tej usługi i wymianą oświadczeń woli.      

10.6. Konto klienta jest zabezpieczone hasłem, które podaje klient w procesie rejestracji. Hasło to nie jest znane sprzedawcy, a klient zobowiązany jest do zabezpieczenia treści swojego hasła przed nieuprawnionym przejęciem przez osoby trzecie. Za wszelkie uchybienia w tym zakresie nie odpowiada sprzedawca. 

10.7. Usługa prowadzenia konta klienta jest nieodpłatna. 

 

11. Newsletter

11.1. Każdy użytkownik strony korzystający ze  sklepu może wyrazić,  dobrowolną zgodę na przesyłanie na pod wskazany adres poczty elektronicznej treści reklamowych, handlowych, marketingowych a także dodatkowych informacji związanych z działalnością gospodarczą sprzedawcy.

11.2. Podanie adresu poczty elektronicznej w celu zamówienia usługi newsletter oznacza zgodę na przesyłanie na wskazany adres poczty elektronicznej treści reklamowych, handlowych, marketingowych a także dodatkowych informacji związanych z działalnością gospodarczą Sklepu.

11.3. Osoba, która podała po podaniu adresu e-mail otrzymuje wysłane przez sklep potwierdzenie rozpoczęcia świadczenia usług drogą elektroniczną. 

11.4. Otrzymanie przez subskrybenta newslettera wiadomości potwierdzającej rozpoczęcie świadczenia usług drogą elektroniczną oznacza moment zawarcia umowy. 

11.5. Dostęp do usług świadczonych drogą elektroniczną nie wymaga od osoby zapisanej do newslettera podania żadnych dodatkowych danych poza adresem e-mail. 

11.6. Umowa dotycząca świadczenia usługi newsletter ma charakter bezterminowy. Osoba korzystająca z usługi może w każdym momencie jej świadczenia  wypowiedzieć umowę rezygnując z usług świadczonych drogą elektroniczną poprzez Z prenumeraty newslettera naszego sklepu możesz zrezygnować w dowolnym czasie wpisując swój adres jeszcze raz na stronie sklepu. 

11.7. Usługa prowadzenia newslettera jest prowadzona nieodpłatnie. 

 

12. Ochrona prywatności

12.1. Administratorem danych osobowych klientów przekazanych w celach związanych z działalnością sklepu jest sprzedawca.

12.2. Składając zamówienie, klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia, czy prowadzenia konta klienta lub usługi newslettera – jeżeli użytkownik strony jest posiadaczem konta lub zapisał się do newslettera. 

12.3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) tzw. RODO oraz w  zgodnie z ustawą z dnia  10 maja  2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 roku poz. 1000) oraz obowiązującymi artykułami uchylonej ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 

12.4. Każdy kto przekaże sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania, dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania, sprzeciwu wobec ich przetwarzania, udostępnienia informacji o posiadanych danych osobowych przez sprzedawcę oraz wszystkich osobach trzecich, którym sprzedawca te dane udostępnia. Każdy, legitymizujący się interesem prawnym, ma prawo żądać całkowitego usunięcia danych osobowych. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli klient nie uregulował wszystkich należności wobec sprzedawcy, naruszył jego interes prawny lub obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności klienta, a także gdy dane te niezbędne są sprzedawcy ze względu na jego uprawnienia czy obowiązki  wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

12.5. Zgoda na przetwarzanie danych może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie sprzedawcy właściwego oświadczenia na trwałym nośniku. Oświadczenie może zostać na przykład przesłane na adres sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.

12.6. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.

12.7. Sprzedawca przekazuje dane osobowe klienta dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji dostawy.

12.8. Szczegółowe uregulowania dotyczące przetwarzania i administrowania danymi osobowymi zawarte są w Polityce Prywatności sprzedawcy. Polityka Prywatności może być dostępna pod linkiem na stronie sklepu lub jest dostępna do wglądu na wniosek skierowany do sprzedającego.

  

13. Warunki udostępnienia witryny 

13.1. Sprzedawca informuje, że witryna jest udostępniania tymczasowo i w dowolnym momencie ma on prawo do:

* jej zamknięcia lub modyfikacji bez uprzedzenia

* zamknięcia dostępu do jej części lub całości

* zawieszenia wybranych lub wszystkich oferowanych usług

* usunięcia z niej towarów i ogłaszanych promocji 

13.2. Wszystkie zamówienia które zostały złożone przed dokonaniem czynności wymienionych w punkcie 13.1 na stronie sklepu, są realizowane na zwykłych warunkach opisanych w regulaminie. 

 

14. Postanowienia końcowe 

14.1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.  Zamówienia przyjęte przez sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez klienta. Zmiana regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na stronie sklepu. Sprzedawca informuje klienta posiadającego konto, na co najmniej 7 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu o jego zmianie za pomocą wiadomości zawierającej informację o odnośniku do tekstu nowego regulaminu. W razie, gdy klient nie akceptuje nowej treści regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie sprzedawcę – w takim wypadku sprzedawca rozwiązuje umowę z posiadaczem  konta zgodnie z postanowieniami punktu 2.3 niniejszego regulaminu. 

14.2. Sprzedawca zastrzega  możliwość, bez informowania  klientów sklepu, poprawiania  błędów pisarskich oraz innych oczywistych omyłek  regulaminu, a także przepisów nieistotnych - nie mających wpływu na prawa i obowiązki klienta. 

14.3. Do sprzedaży towarów osobom niepełnoletnim stosuje się ogólne postanowienia kodeksu cywilnego w zakresie w jakim przepisy tego kodeksu odnoszą się do takich osób. 

14.4. Sprzedawca świadczy drogą elektroniczną na rzecz klientów, których to dotyczy, usługi nieodpłatne takie jak formularz kontaktowy, newsletter, prowadzenie konta klienta. Usługi świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Warunki prowadzenia konta  klienta oraz newslettera, oraz wszelkie regulacje  dotyczące tych usług, w tym ich rozwiązanie, znajdują się w punktach  10 i 11 niniejszego regulaminu. Usługa formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na stronie sklepu wiadomości do sprzedawcy, a rezygnacja z tej usługi, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaniechaniu wysyłania zapytań do sprzedawcy.

14.4.1. Sprzedawca uprawniony jest do zablokowania dostępu do  usług nieodpłatnych, w przypadku gdy użytkownik strony łamie postanowienia punktu 2.4 niniejszego regulaminu. 

 

zgarnij
rabat
Zapisz się do naszego newslettera!
Potrzebna pomoc?
Zadzwoń
505 927 333
lub napisz
info@ultris.pl
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl